ansiktsmaske

HMS-tjenester

HMS-system

Det kan være vanskelig å få overblikk over hvilke lover og forskrifter bedriften er pålagt å følge. Vi hjelper deg med å lage et godt system, som er brukervennlig og oversiktlig. 

Arbeidsmiljø

Det viktigste målet med HMS-arbeidet er å unngå at noen blir skadet eller syke på jobb. Sykefravær koster bedrifter dyrt, og det er mye mer lønnsomt for både arbeidstaker og arbeidsgiver å jobbe forebyggende. 

Systematisk HMS-arbeid

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krever at den som er ansvarlig for virksomheten sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. 

Avvikssystem 

Avvik er alle uønskede hendelser som kan eller har ført til skade på mennesker, materiell eller miljø. Ved å ha en god kultur for avviksregistering kan man fange opp uønskede hendelser før det går skikkelig galt. Avviksregistrering er et god virkemiddel i det systematiske HMS-arbeidet. 

Risikovurdering

Alle virksomheter må kartlegge og vurdere alle farer og problemer, og deretter vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at dette blir gjennomført. Hovedmålet er at ingen skal bli syke eller skadet på jobb. 

Opplæring 

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte får den opplæring, den praktiske øvelse og de instruksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til reduksjon i ulykker, skader og sykdom. Vi kan lage interne kurs som et ledd i den bedriftsinterne opplæringen.